Általános Szolgáltatási Szerződés

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

Szolgáltató megrendelő részére a megrendelő által a jelen szerződés egységes és elválaszthatatlan részét képező Domain regisztrációs megrendelőlap és a Tárhely szolgáltatás megrendelőlapon meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. A megrendelő kizárólag a szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt ér el, ilyet küldhet vagy kaphat. A megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által számára kibocsátott felhasználónevek és jelszók segítségével lehetséges. Ellenkező bizonyításig a megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja a megrendelő lap aláírásával.

2. A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei

Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.

Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást ingyenesen biztosítani a megrendelő részére. Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele. Ezekért igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani.

Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.

A megrendelő köteles a szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni. Megrendelő köteles az adataiban beállott változást szolgáltatóval írásban közölni.

Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Megrendelő nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem bizonyítható. Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk vonatkozásában is. Szolgáltató az 1. pontban foglalt szolgáltatásokat 99%-os éves rendelkezésre állás alapján biztosítja.

Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

Tilos a szolgáltatás felhasználása kéretlen reklám célú e-mail-ek (SPAM) küldésére, valamint tömeges levélküldésre 3. féltől vásárolt levelezési listára a címzettek előzetes hozzájárulása nélkül. A hozzájárulások kezelése a Megrendelő kötelessége a törvényben meghatározottak alapján.

Tilos a szolgáltatás felhasználása bármilyen tömeges levélküldés céljára.

Tilos Internetes felhasználók zaklatása;

3. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

Megrendelő a szolgáltatásért a szolgáltató díjszabásában foglalt havidíjat vagy éves díjat fizeti meg, a szolgáltató számlája alapján. Megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabást WEB lapján megtekintheti. Szolgáltató jogosult a díjakat egyoldalúan is emelni, erről megrendelőt külön értesíteni nem köteles, amennyiben a díjváltozás nem haladja meg a korábbi díj 20%-át vagy azt a fent említett helyeken közzéteszi. A havidíj a számlában foglalt napon és módon esedékes. Megrendelő késedelmes fizetés esetén napi kamatszámítással a mindenkori jegybanki éves alapkamat kétszeresét köteles éves késedelmi kamatként megfizetni. 15 napos késedelem esetén a szolgáltatás felfüggesztésre kerül. A szolgáltató követeléseinek behajtására harmadik felet megbízhat, követeléseit harmadik fél számára értékesítheti vagy átruházhatja, a harmadik fél számára a behajtáshoz szükséges adatokat átadhatja.

4. A szerződés időtartama, felmondása

Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.

A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül kizárólag postai úton elküldött tértivevényes levélben jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. Felmondási idő egy hónap.

Már megrendelt és kifizetett szolgáltatás felmondása esetén Szolgáltató a szolgáltatást a kifizetett dátumig tovább biztosítja, visszafizetésre nem kötelezhető.

Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést vagy szüneteltetni a szolgáltatást, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel.

A szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

5. Egyebek

Felek a jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISzT által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) az Előfizető magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

 
Kapcsolódó dokumentumok: